Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy ideas4cel.pl, dostępny pod adresem internetowym https://ideas4cel.pl prowadzony jest przez panią Beatę Ziębińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą JĘZYKOWY ZAKĄTEK BEATA ZIĘBIŃSKA ul. Krakowska 177, 30-199 Rząska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,  NIP: 6491940720 REGON 385845503.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu w sytuacji przetwarzania danych na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto każda osoba ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – oznacza Beatę Ziębińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą JĘZYKOWY ZAKĄTEK BEATA ZIĘBIŃSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,  NIP: 6491940720 REGON 385845503.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://ideas4cel.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma (materiał cyfrowy) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, który jest autorem każdego produktu
 14. Materiały cyfrowe – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 15. Urządzenie elektroniczne – urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania materiałów cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet).
 16. Umowa o dostarczeniu materiału cyfrowego – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego umożliwiająca nieograniczone w czasie korzystanie z materiałów cyfrowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami rozdziału 5B ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późn. zmianami.
 17. Najniższa cena z 30 dni – określenie wskazane przy materiale cyfrowym oznaczające informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego materiału, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego materiału albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego materiału do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany materiał oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.

§ 3 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 5. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Zakupu może dokonać wyłącznie Klient, którego miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby to terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: ideas4cel@gmail.com.
 2. Telefon kontaktowy: 606 806 839.
 3. Adres Sprzedawcy: Językowy Zakątek Beata Ziębińska Krakowska 177 30-199 Rząska

§ 5 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)
 • wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia
 • kliknąć przycisk “do koszyka”
 • kliknąć przycisk “przejdź do kasy”
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu; wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do rachunku/faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;
 • opłacić zamówienie zgodnie z oferowaną metodą płatności podaną w § 9 ust. 2.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§ 9 Oferowane metody dostawy i patności

 1. Sklep Internetowy sprzedaje tylko materiały cyfrowe, co oznacza, że dostarczane będą one na adres mailowy podany w formularzu zamówienia. W celu otwarcia i ściągnięcia materiału cyfrowego na swoje urządzenie elektroniczne Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF.
 2. Klient opłaca zamówienie poprzez płatność przelewem na konto Sprzedawcy lub korzystając z płatności elektronicznej (Przelewy24).
 3. Sprzedawca, na życzenie Klienta, na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia, przesyła fakturę (bez VAT).

§ 10 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11 Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 ust. 1.
 2. Materiały Cyfrowe zostaną dostarczone na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty (w przypadku skorzystania z przelewu bankowego) lub w ciagu kilku minut (korzystając z płatności elektronicznej Przelewy24).

Odstąpienie od Umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy jeżeli nie otworzył wcześniej dostępu do Materiałów Cyfrowych.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient informuje Sprzedawcę o swojej decyzji przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail sprzedawcy: ideas4cel@gmail.com lub na adres podany w § 1 pkt.1.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli Klient przystąpi do odtwarzania Materiałów Cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy, traci on prawo do odstąpienia od Umowy. W takim wypadku Umowę uważa się za zrealizowaną, Sprzedawca natomiast zatrzyma wpłaconą przez Klienta kwotę tytułem należnego mu wynagrodzenia.

§ 13 Warunki Reklamacji

1. W razie braku zgodności materiału cyfrowego z umową Klientowi przysługuje uprawnienia określone w rozdziale 5B ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową materiału cyfrowego dostarczanego jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową materiału cyfrowego dostarczanego w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miał być dostarczany.

4. Reklamacje mogą być składane:

4.1. pocztą elektroniczną – na adres: ideas4cel@gmail.com;

4.2. listownie – na adres: JĘZYKOWY ZAKĄTEK BEATA ZIĘBIŃSKA ul. Krakowska 177, 30-199 Rząska, z dopiskiem „Reklamacja”.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Klienta w reklamacji złożonej listownie.

6. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku nieuznania zasadności reklamacji Klienta przez Sprzedawcę a także w przypadku innych sporów, Klient, oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym, uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:

a) zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;

b) zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów;

c) bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów.

8. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Klient ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej sklepu. Klient po każdorazowej zmianie Regulaminu będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto. Zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie zmian podlegają przepisom dotychczasowym.
 3. Z chwilą zakupu kupujący otrzymuje wieczystą licencję na korzystanie z zakupionego materiału poprzez możliwość jego drukowania w dowolnej ilości na użytek własny oraz w celu prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych.
 4. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Sprzedawca informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 7. Sprzedawca zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących autorowi materiałów cyfrowych oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin obowiązuje od 1.01.2023 r.

10%

Subskrybuj nas i otrzymaj zniżkę na zakupy 🎁